بررسی راهکارهای ارتقا صادرات ایران با حضور مدیران صاحب نظر ایرانی

بررسی راهکارهای ارتقا صادرات ایران با حضور مدیران صاحب نظر ایرانی , خانم مهندس تنهایی و رییس کنوانسیون بین المللی آتیک آقای عزیز شاهین . راهکارهای همراهی هرچه بیشتر تولیدکنندگان ایرانی , با حضور سفرای ایران در کشورهای منطقه و نمایندگان محترم مجلس بررسی و راهکارهای لازم ارایه و طی برنامه ریزی مدون اجرایی شد

[ CONTINUE READING ]